Rhubarb – Asarah Rewand – 250 gm – عصارہ ریوند

 350