Brown Sugar – powder – 250 gm – Surkh Shakar – سرخ شکر – لال شکر

 380