Bolus Armenus – powder – 250 gm – Borah Armani – بورہ ارمنی

 550