Bolus Armenus – 250 gm – Borah Armani – بورہ ارمنی

 500